Co to jest chrzest i dla kogo jest on przeznaczony?

Co to jest chrzest i dla kogo jest on przeznaczony?

POCHODZENIE SŁOWA „CHRZEST”

Etymologia polskiego słowa chrzest wprowadza w błąd. Sugeruje bowiem pochodzenie tego słowa od imienia „Chrystus”. W pierwowzorze greckim jest używane słowo „baptisma”, co znaczy po prostu zanurzenie lub obmycie. To są znaczenia najczęstsze. Pod względem etymologicznym „baptisma” nie ma nic wspólnego ze słowem „Chrystus”. Tak więc polski „chrzest” najlepiej jest zastąpić słowem „zanurzenie”.

CHRZEST W NOWYM TESTAMENCIE

Nauczanie Nowego Testamentu na temat chrztu można ująć w czterech etapach, które ukazują ciągłość jego rozwoju:

– Chrzest Janowy rozpoczął publiczną działalność Jezusa. Jan mówił: Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi (J 1,31 Biblia Tysiąclecia /BT/, por. Mk 1,1-5).

– Jezus nauczał o konieczności chrztu w czasie swej publicznej działalności: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,3-6 BT)

– Jezus Chrystus, po swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu nakazał uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19, por. Mk 16,15-16).”

– Apostołowie głosili i udzielali chrztu po Zesłaniu Ducha Świętego: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38; por. Dz 10,47-48).

Ewangelie Nowego Testamentu zawierają opis chrztu Jezusa Chrystusa dokonanego przez pełne zanurzenie w rzece Jordan. Chrztu Pana Jezusa dokonał Jan Chrzciciel.  Pan Jezus tak jak inne osoby w Nowym Testamencie był ochrzczony jako osoba dorosła, świadoma wiary w Boga.  

Dzieje Apostolskie wzmiankują także o chrztach:

  • 3 tysięcy osób w Jerozolimie podczas Pięćdziesiątnicy
  • mężczyzn i kobiet w Samarii
  • eunucha z Etiopii
  • apostoła Pawła
  • Korneliusza i jego domu
  • Lidii z Tiatyry i jej domu
  • stróża więziennego i jego domu
  • wielu Koryntian

KTO MOŻE DAĆ SIĘ OCHRZCIĆ?

W Piśmie Świętym zawsze występuje taka kolejność: najpierw wiara, pokuta, potem chrzest. Jest to zamierzona przez Boga kolejność zdarzeń. Potwierdzona słowami Jezusa, np. w Mk 16,15n.: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony…”, czy słowami apostoła Piotra:

„Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem I Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić, mężowie, bracia ? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Św.” (Dz Ap 2, 36-8)

Do chrztu powinny przystępować osoby, które dostrzegły i wyznały swą niedoskonałość (grzech) i winę – wobec Stwórcy, przyjęły Dobrą Nowinę o Bożej sprawiedliwości i Bożej miłości – w Jezusie Chrystusei i zaufały Bogu, oddały Mu siebie i całe swoje życie, chcąc odtąd pełnić tylko Bożą, a nie swoją wolę.

Muszą to więc być osoby świadome, zdolne do dostrzeżenia swojej grzeszności, zbawienia dzięki zastępczej ofierze Pana Jezusa na krzyżu.

JAKIE ZNACZENIE MA CHRZEST?

Chrzest sam w sobie nie gładzi żadnych grzechów, a jest tylko zewnętrznym świadectwem zerwania z grzechem i uczynieniem pokuty. Twierdzenie, że wykonywanie chrztu w odniesieniu do dzieci jest połączone z odpuszczeniem grzechów, szczególnie grzechu pierworodnego jest pomniejszeniem ofiary Pana Jezusa na Golgocie, który swoją krwią zgładził wszelkie grzechy pierworodne i nie pierworodne każdego człowieka z osobna. Czytamy w Ewangelii Jana 1.29: „Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” oraz w 1 liścia Jana 1.7: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”

Chrzest jest znakiem włączenia do duchowego Ciała Chrystusa – Kościoła

„Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” (1 Kor 12,13)

PODSUMOWANIE

1. Chrzest został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i jest publicznym świadectwem zerwania z grzechem oraz wyznaniem wiary i przyjęcia Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.

2. Chrzest nie gładzi grzechu bo to uczynił za nas Pan Jezus na krzyżu przelewając Swoją krew.

3. Chrzest jest udzielany na podstawie świadomej wiary, że człowiek jest grzeszny i tylko szczera pokuta oraz przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela może go zbawić.

4. Chrzest odbywa się poprzez zanurzenie w wodzie co symbolizuje oczyszczenie się z grzechów i ponowne narodzenie się do życia w Chrystusie. Sama czynność chrztu nie powoduje wewnętrznej przemiany.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://baptysci-krakow.pl/czym-jest-chrzest/

http://www.warszawakwch.pl/czym-jest-i-co-oznacza-biblijny-chrzest-wiary

Przewiń na górę