Do kogo się modlić

Do kogo mamy się modlić?

Pierwsze przykazania mówią o tym, aby oddawać cześć jedynie Bogu, czy modlitwa do Marii, świętych, zmarłych, aniołów jest zgodna z Biblią?

W Księdze Wyjścia, 20:2-4 „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” (tekst: Biblia Tysiąclecia)

Pan Jezus wskazuje na Boga Ojca, ucząc modlitwy Ojcze nasz:

Ewangelia Mateusza 6:9-13 „Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.” (tekst: Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

Pan Jezus modlił się do Boga i oto kilka wybranych przykładów w Biblii (warto przeczytać cały kontekst tych modlitw):

  • „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Ewangelia Łukasza 23,34).
  • „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Ewangelia Mateusza 26,39).
  • „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie […]” (Ewangelia Jana 17,21).

W związku z tym, cześć, chwała i dziękczynienie należne jest Bogu jedynemu, jako spełnienie pierwszego przykazania (2 Moj. 20:3), zaś wszelkie prośby do Niego mają być przez wierzących Chrześcijan zanoszone w imieniu Jezusa (Ewangelia Jana 16:23-24,26).

Jezus zapewniał uczniów, że wszystko o co poproszą w Jego imię – czyli zgodnie z Jego wolą – zostanie im dane

Ewangelia Jana 14:13-14  “A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię.”

Ewangelia Jana 16:16 “Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.”

Ewangelia Jana 16:23 “A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam.”

Warto wspomnieć, że w Piśmie Świętym mamy opisane nieliczne przykłady kierowania modlitw do Jezusa (Dzieje Apostolskie 7:59 „Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha”), jednak był to raczej wyjątek, niż reguła.

Do kogo się NIE modlić?

*Po pierwsze, modlitwa to uwielbienie. Gdy uwielbiamy Boga oddajemy mu wtedy cześć za Jego atrybuty i Jego dzieło w naszym życiu. Gdy się modlimy to wielbimy Jego dobro, miłosierdzie i łaskawość dla nas. Uwielbienie oddaje chwałę Bogu i Jedynym, który na to zasługuje jest tylko Bóg.

Księga Izajasza 42:8 „Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom.”

Po drugie, inne elementy modlitwy takie jak upamiętanie, wyznanie czy prośba również są formą uwielbienia. Upamiętujemy się wiedząc, że Bóg jest wybaczającym i miłującym Bogiem, który dał nam swoje wybaczenie poprzez ofiarę Swego Syna na krzyżu. Wyznajemy nasze grzechy ponieważ  wiemy że Bóg przebacza i za to Go uwielbiamy.

1 Lista świętego Jana 1:9 „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.”

Przychodzimy do Boga z naszymi prośbami ponieważ wiemy że On nas miłuje i słyszy nas, uwielbiamy Go za miłosierdzie i dobroć jakie nam okazuje wysłuchując modlitw.

Gdy wszystko to rozważymy, łatwo możemy zauważyć, że modlitwa do kogokolwiek innego niż nasz trójjedyny Bóg jest niewyobrażalna, ponieważ jest to forma uwielbienia a uwielbienie zarezerwowane jest tylko dla Boga i tylko Boga.

Zmarli

Pismo Święte nie tylko nie zawiera żadnych przykładów modlitwy do zmarłych ale zabrania tego.

5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa)18:10-12 „Niech nie znajdzie się u ciebie… zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający (דָּרַשׁ darash) zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.”

דָּרַשׁ darash – pytający, wzywający, konsultujący się

Maria

Pismo Święte nie zawiera żadnych przykładów modlitwy do Marii. Maria nie pełni roli wstawienniczki do Jezusa w imieniu wierzących. Jezus jest Bogiem i jedynym pośrednikiem do Ojca. Nie ma też mowy w Biblii o jej wniebowstąpieniu.

1 Tym. 2:5 „Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”

Aniołowie

Pismo Święte zabrania modlitwy do aniołów.

List do Kolosan 2:18 „Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie (θρησκείᾳ threskeia) aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia”

θρησκείᾳ throskeia – religijny kult, uwielbienie, cześć

Anioł ostro zareagował na próbę oddania mu czci w Księdze Objawienia
(Apokalipsa Świętego Jana) 22:8-9 „A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon (προσκυνῆσαι proskynesai – uwielbić). Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon (προσκύνησον proskyneson – uwielbiaj!).”**

*- źródło http://www.reformowani.info/do-kogo-sie-modlic/

**Historie biblijne wskazują również, że nie jest stosowne składanie podziękowań należnych Bogu do aniołów. Przykładem tej zasady jest historia rodziców Samsona, którzy chcieli podziękować aniołowi za przekazanie im wiadomości, że będą mieli dziecko: „Wtedy rzekł Manoach do anioła Pańskiego: Chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Anioł Pański odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu jako całopalenie” (Sędz. 13:15-16). Bóg posyła swych aniołów, by strzegli Jego wybranych, ale to u Boga należy szukać schronienia i dziękować Mu za opiekę, nie posłańcom: „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Ps. 34:8-9).

** źródło: http://zbawienie.pl/do-kogo-sie-modlic/

Photo by Patrick Fore on Unsplash

Przewiń na górę